Podľa štatistických ročeniek Ministerstva spravodlivosti SR je takmer každý piaty páchateľ odsúdený za vedenie motorového vozidla pod vplyvom návykovej látky. Najčastejšie ide o vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu a v drvivej väčšine je uložená tzv. podmienka alebo peňažný trest v kombinácii so zákazom činnosti t. j. odobratie vodičského preukazu.

V tomto článku poukážem na skutočnosť, že ako sa domôcť upustenia od zvyšku trestu zákazu činnosti, čiže požiadať súd, aby upustil od zvyšku tohto trestu. Budem sa však venovať primárne skutkovému stavu, kedy došlo k spáchaniu trestného činu ohrozenia pod vplyvom inej návykovej látky než alkoholu, keďže je tam trošku rozdiel.

Ako je to s alkoholom?

V prípade alkoholu máme oficiálne nulovú toleranciu a rozlišujeme medzi priestupkom a trestným činom. Táto nulová tolerancia však nie je úplne nulová. Podľa Nariadenia Prezídia Policajného zboru a aj vyjadrení hovorkyne Prezídia Policajného zboru máme toleranciu do 0,29 promile1. Čiže ten, kto fúkne menej ako 0,3 promile sa nedopustí ani priestupku. Až nad 0,3 promile vrátane sa takéto konanie posudzuje v režime priestupku. Za priestupok sa ukladá pokuta a zákaz činnosti t. j. páchateľ prichádza o vodičský preukaz na dobu určitú. O tomto rozhoduje príslušný správny orgán.

Podľa ustálenej rozhodovacej praxe súdov nad 1 promile už pôjde o trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. O vine a treste rozhoduje vždy súd. Podľa štatistík v týchto prípadoch najčastejšie súdy ukladajú trest odňatia slobody s podmienečným odkladom tzv. podmienku alebo peňažný trest spolu s trestom zákazu činnosti.

Samozrejme, že sa môžu vyskytnúť ojedinelé prípady, kedy nemusí byť hodnota 1 promile alkoholu v krvi či v dychu a pôjde už o trestný čin. Táto skutočnosť je závislá od posúdenia znalca.

Ako je to s inými návykovými látkami?

Pri pozitívnom krvnom teste na inú návykovú látku než alkohol pôjde automaticky o trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V týchto prípadoch nie je stanovená žiadna tolerancia aj keď tento postup je nesprávny, keďže sa neberie do úvahy tzv. zvyškové množstvo tej ktorej omamnej či psychotropnej látky v krvi. To znamená, že sa neposudzuje či je reálne vodič pod vplyvom tej ktorej omamnej či psychotropnej látky alebo má v krvi len tzv. zvyškové množstvo, ktoré nijak neovplyvňuje jeho spôsobilosť viesť motorové vozidlo.

V Českej republike túto skutočnosť už rozlišujú, u nás vôbec. Najvyšší súd ČR stanoviskom sp. zn. Tpjn 300/2020 stanovil, že kedy pôjde o zvyškové množstvo a kedy už dochádza k stavu vylučujúcemu spôsobilosť viesť motorové vozidlo.

U nás teda postačuje pozitívny krvný test na inú návykovú látku v krvi, aby došlo k spáchaniu trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky bez ohľadu na to, či je vodič ozaj pod vplyvom alebo má v krvi len tzv. zvyškové množstvo.

Keď si k tomuto chcete prečítať viac, tak na tomto odkaze nájdete celú štúdiu. Štúdia je na stranách 524 až 539.

Ako sa domôcť vrátenia vodičáku?

Keď súd uložil trest zákazu činnosti, tak rovnako ten istý súd môže na žiadosť rozhodnúť aj o podmienečnom upustení od tohto trestu. Čiže dokým súd, ktorý zakázal viesť motorové vozidlo to znova nepovolí, vodičský preukaz nebude vrátený.

Na podmienečné upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo je potrebné splniť tri základné podmienky:

  1. polovica trestu musí byť vykonaná (ak súd uložil zákaz napr. na 12 mesiacov, žiadať o upustenie sa dá až po 6 mesiacoch)
  2. žiadateľovi o upustenie nebol v posledných 10 rokoch uložený trest zákazu činnosti (ak sa nejedná o prvý zákaz činnosti, v takom prípade súd neupustí od trestu zákazu činnosti)
  3. preukázanie, že ďalší výkon trestu zákazu činnosti nie je potrebný (napr. že nedošlo k porušeniu zákazu činnosti)

Postup je teda nasledovný. Na súd, ktorý svojim rozhodnutím rozhodol o zákaze činnosti sa pošle žiadosť. Súd túto žiadosť posúdi a rozhodne, či podmienečne upustí od zákazu činnosti alebo nie.

Prikladám aj vzor žiadosti, ktorý je potrebné poslať na súd, ktorý rozhodol o zákaze. Do žiadosti stačí len doplniť základné údaje na vybodkované miesta a na poslednej strane sa podpísať. Jedná sa o žiadosť o upustenie od zvyšku trestu zákazu činnosti viesť motorové vozidlo, ktorý bol uložený za vedenie motorového vozidla pod vplyvom inej návykovej látky než je alkohol. Taktiež treba mať na pamäti splnenie vyššie uvedených podmienok t. j. polka trestu už uplynula, v minulosti žiadateľovi nebol uložený zákaz činnosti a preukázanie, že ďalší výkon tohto trestu nie je potrebný.

Tomáš

P.S. našu činnosť môžete podporiť tu, lebo Sašo je dysvšetko a Sorošovi vždy uvedie zlé číslo účtu…

  1. https://www.youtube.com/watch?v=GI-s_0w3Ht0 ↩︎