Freepepo je aktivita vznikajúca na pozadí príbehu nášho priateľa Pepa, ktorý sa stal obeťou neAdekvátnych zákonov a drakonických trestov pre prechovateľov konopy. Pepa pôvodne odsúdili na dvadsať rokov a prepadnutie majetku. Je držaný v tretej nápravnovýchovnej skupine s vrahmi a násilníkmi. Pepo nebol nikdy trestaný a napriek tomu mu hrozí takto nehumánny trest. Dôvodom tohto smutného stavu je nesprávne implementovanie moderného trestného práva do slovenských zákonov, k čomu sa Slovensko zaviazalo v medzinárodných zmluvách a právnych aktoch Európskej únie. Rovnako i svojvoľný výklad zákonov jednotlivých sudcov, či prokurátorov, kde každý sudca vykladá zákon iným spôsobom.

čo sme spravili a čo robíme tu: https://www.freepepo.sk/z-nasej-aktivity/

Základné zásady trestného práva:

Trestné právo by malo byť v spoločnosti najkrajnejším prostriedkom a mal by sa uplatňovať ako prostriedok poslednej inštancie, ktorý má štát k dispozícii na ochranu zákonom chránených záujmov. Z účelu a funkcií trestného práva vychádzajú základné zásady, ktoré určujú právne princípy tvoriace právne idey. Na týchto ideách je založené trestné právo hmotné. Trestnoprávna veda zaraďuje k základným zásadám nasledujúce zásady, a to:

 1. zásada nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege,
 2. zásada humanizmu,
 3. zásada subsidiarity represie,
 4. zásada zodpovednosti za zavinenie
 5. zásada individuálnej trestnej zodpovednosti fyzických osôb za trestný čin,
 6. zásada trestnej zodpovednosti právnických osôb,
 7. zásada súbežnej a nezávislej zodpovednosti fyzických a právnických osôb,
 8. zásada pričítateľnosti činu právnickej osobe,
 9. zásada prechodu trestnej zodpovednosti na právneho nástupcu právnickej osoby

(IVOR, J., ZÁHORA J. Repetitórium trestného práva. Bratislava: Wolters Kluwer. 2019. s. 13-14)

Zásada humanizmu

Zásada humanizmu má zahrňovať ochranu spoločnosti, jej humanitné hodnoty a potenciálne obete pred trestnými činmi. Tiež je táto zásada zameraná na resocializáciu páchateľov, ukladanie sankcií a ich výkon. S touto zásadou však súvisí aj požiadavka primeranosti trestu z hľadiska jeho druhu a výmery. Trest prinášajúci vyššiu ujmu ako je potrebné, by tak strácal účinnosť a trestná represia má byť aplikovaná v rozumnej miere.

(MAŠLÁNYOVÁ, D. a kol. Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2016.  s. 20)

Zásada subsidiarity represie

Trestné právo má mať doplňujúci charakter a jeho prostriedky sa majú použiť až vtedy, ak ochranu spoločenských vzťahov a záujmov nemožno dosiahnuť inak a nie je možné zabezpečiť ochranu miernejšími prostriedkami, prípadne miernejšie prostriedky by nemali požadované účinky. Povaha subsidiarity trestného práva predpokladá použitie inštitútov až vtedy, keď je to nevyhnutné, keď nastanú krajné prípady a  je nutná ochrana demokratického spoločenského zriadenia práv a slobôd jednotlivcov a záujmov spoločnosti, ktoré nemožno dosiahnuť inak.

(MAŠLÁNYOVÁ, D. a kol. Trestné právo hmotné : všeobecná a osobitná časť. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. 2016.  s. 21)

PRÁVO NA ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ

„Každý má mať právo na prístup k takému štandardu zdravotnej starostlivosti, ktorý je v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a so súčasným stavom lekárskej vedy

(Charta práv pacienta v Slovenskej republike prijatá vládou Slovenskej republiky dňa 11. apríla 2001)

DEKRIMINALIZÁCIE NIE JE O KONOPE

Desiatky rokov dezinformácií a naša typická ťažkopádnosť, stavajú otázku dekriminalizácie konopy na úroveň legalizácie drog. Ale nie je tomu tak. Je to o európskom práve, o vedeckých výskumoch,  bohatom a zdravom Slovensku, odopieraní liečby pre pacientov. Je to trochu komplikovanejšie.

FINANCIE: Náklady na policajnú, súdnu, väzenskú a sociálnu mašinériu, ktorá súvisí s kriminalizovaním drog ,nielen konopy, sú obrovské. Vo svete nie je novinkou, že cestou má byť znižovanie negatívnych účinkov užívania drog, prevencia, vzdelávanie, liečebné a sociálne programy, štátom regulovaný predaj drog, ktoré sú účinnejšie, a náklady na takýto prístup sú zlomkom, oproti nákladom na vojnu proti drogám – kriminalizovanie drog. Táto vojna prebieha štyridsať rokov, napriek tomu produkcia i užívanie drog stúpa, rovnako neustále stúpajú náklady na túto vojnu.

EURÓPSKE PRÁVO: Je tu preto, aby pre každého občana únie platili rovnaké práva a povinnosti. Aby si boli občania únie rovní pred zákonom……toto sa však na slovensku desať rokov nenaplnilo, a občania slovenska nie sú súdení, ako každý európan, ale tak špecificky, po slovensky. Sme aj nie sme v únii…..ak by u nás boli dohody dodržané, tak Pepo je dávno vonku s pokutou. Pre porovnanie, európsky súd dáva hranicu väzenia pre účasť v medzinárodnom obchode s drogami 10 rokov….Pepovi slovenský súd naparil 20 za pestovanie konopy.

VEDA: Farmakológia potvrdzuje blahodárny vplyv konopy na ľudské zdravie. Izrael vlastní 2000 patentov na lieky z konopy. Adiktológia zaraďuje konopu medzi látky s negatívnym dosahom na život, na úrovni kávy. U nás, je to obzvlášť nebezpečná látka a užívatelia sú kriminalizovaní.

BOHATÉ SLOVENSKO: Krajiny ako Kanada, Amerika, Malta, Holandsko, Uruguaj …. sa vydali cestou dekriminalizácie. Holandsko bolo priekopníkom, a tak sa Amerika i Kanada poučili z jeho chýb. Zo dňa na deň vystrelili príjmy do štátnej kasy na enormnú úroveň. Príjmy na DPH za konopný biznis sa štáty ročne rátajú v stovkách miliónov dolárov. Užívanie drog sa nezvýšilo, práve naopak. Klesol počet užívateľov tvrdých drog.

Máme kvalitnú a úrodnú pôdu, ktorú pomaly nemá kto obrábať, lebo sa to finančne neoplatí. A pritom stačí tak málo, aby sme sa stali zeleným srdcom Európy, a dali tisíckam ľudí prácu. Stačí investovať do overených technológií, a investície sa nám vrátia behom krátkeho času. ľudia budú mať dobre platenú prácu, a štát zarobí tiež. Štátna kasa, farmakológia, staviteľstvo, odevný priemysel, potravinársky priemysel, veda, výskum… všetci by z toho profitovali.

ZDRAVÉ SLOVENSKO: Lacné a účinné lieky pre mnohých pacientov, ktoré si vieme vyrobiť pomocou finančne dostupných procesov a technológií. Mnohým diagnózam konopné lieky dokážu nahradiť konvenčnú liečbu, a onkologickým pacientom výrazne zlepšujú konvenčnú liečbu. Konopné lieky nezaťažujú obličky, pečeň ani tráviaci trakt, tak ako to robia štandardné liečivá. 

Aktuálnym stavom práva na Slovensku porušujeme medzinárodné dohody, odopierame kvalitnú liečbu pacientom, okrádame štát a teda občanov o peniaze, sme nespravodlivý voči pacientom a pestovateľom, podporujeme morálny úpadok spoločnosti, ignorujeme vedecké dôkazy a zaraďujeme sa medzi hlupákov.

To nie je o konope, to nie je o dekriminalizácii, to je o tom že sme tu na hlavu. O tom, že ľuďom bezdôvodne ničíme životy…tak ako Pepovi.

CIELE ZDRUŽENIA

 • pripomínať Vláde SR nedodržiavanie medzinárodných zmlúv a právnych aktov EÚ v oblasti trestného práva a žiadať implementáciu týchto dohôd do trestného práva, čím dôjde k adekvátnemu trestaniu konopných trestných činov
 • podpora konopných väzňov a ich rodín za účelom morálnej a materiálnej podpory, z dôvodu súcitu, a vedomia si ponižovania, a stigmatizovania týchto ľudí zo strany štátu
 • dekriminalizácia konopy za účelom výrazných zdravotných a ekonomických benefitov pre Slovensko
 • organizovanie informačných kampaní k problematike konopných väzňov
 • organizácia verejných podujatí na podporu združenia, jeho cieľov
 • podpora každého neadekvátne trestaného človeka na Slovensku  

AKTIVITY

 • informačné kampane /besedy, stretnutia, infostánky, mediálna propagácia, spoločenské podujatia/
 • kampane na podporu dekriminalizácie konopy
 • informačná a materiálna podpora a obvinených, odsúdených konopných väzňov
 • organizácia charitatívnej zbierky na podporu konopných väzňov a ich rodín
 • posielanie listov a pohľadníc konopným väzňom

Mgr. Alexander Račkovič

Iniciátor aktivity a predseda občianskeho združenia #freepepo.

Voľnomyšlienkár, grafik, paholok, futurista, otec.


JUDr. Tomáš Zábrenszki

Odborný garant a člen vedenia združenia #freepepo od 14.8.2023

Odborník na trestné právo – trestné činy spáchané pod vplyvom návykových látok.


MVDr. Peter Vojtko

odborný garant a člen združenia
od14.1.2024

Odborník na liečebné účinky kanabinoidov-konopy, veterinárny lekár a spoluzakladateľ firmy Fatrahemp.


Ľuboš Cibulka

Zakladajúci člen, a člen vedenia združenia #freepepo

Tlačiar, grafik, tvorca podcastu V PRÁČOVNI, otec


Bohuš Svátek

Zakladajúci člen, a člen vedenia združenia #freepepo

Voľnomyšlienkár, tlačiar, dieťa 90tok.