post

Odborná posila

Každým dňom sme krajší a úžasnejší, no nielen to, sme aj početnejší a odbornejší. Našou novou posilou je Tomáš Zábrenszki odborník na právo a trestné činy spáchané pod vplyvom návykových látok. Nadšený dekriminalizátor a zástanca občianskych i ľudských práv…..a taktiež najmladší člen jadra.

Na tejto stránke nájdete všetky odborné články, ktoré Tomáš publikoval a sú zverejnené aj online a nie len vo fyzickej, knižnej verzii. Tieto články sa týkajú prevažne drogovej trestnej činnosti so zameraním nielen na marihuanu. Čo sa týka článkov pre portál EPI.sk, tak je potrebné predplatné, aby sa celý článok zobrazil, v prípade výstupov z konferencií a zborníkov sa dajú prečítať celé práce. Knihy a práce z konferencií publikované v zborníkoch prešli riadnym recenzným konaním t. j. slobodne a s pokojným svedomím je možné prehlasovať, že sa jedná o vedecké či odborné práce kategórie A alebo B.

JUDr. Tomáš Zábrenszki (1993)
V súčasnosti pôsobí na pozícii právneho analytika na Krajskom súde v Nitre, zároveň je externým doktorandom na Katedre trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela a externým odborníkom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra. V minulosti pôsobil na pozícii právnika kancelárie tajomníka v Centre právnej pomoci a bol poverený zastupovaním tajomníka a riaditeľa. Neskôr odišiel do Slovenských elektrární kde pôsobil ako špecialista pre riadenie zmlúv. V rámci doktorandského štúdia sa venuje téme trestných činov spáchaných pod vplyvom návykovej látky. Publikoval niekoľko desiatok vedeckých a odborných článkov súvisiacich nielen s drogovou trestnou činnosťou, ale aj osobným bankrotom a doposiaľ napísal dve plnohodnotné vedecké monografie, a to Dekriminalizácia marihuany v podmienkach Slovenskej republiky s vybranou judikatúrou (2022) a Zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer s vybranou judikatúrou (2023). Okrem toho hrá či hral vo viacerých kapelách na base, gitare alebo klávesoch. Je to však odľud, ktorý nemá a nepoužíva žiadne sociálne siete. Dá sa s ním skontaktovať na: tomas.zabrenszki@student.umb.sk – nečakajte zázraky, nie je zapísaný v advokátskej komore t. j. nemôže Vás na súde zastupovať, ani riešiť Váš prípad či prípadné hypotézy, keďže sa primárne venuje výskumnej a prednášateľskej činnosti, ale milý pozdrav poteší.

Umelecká tvorba tu:
Bongsilisk – stoner doom metal
Return of Pluto – doom/death metal
Tujarot – occult black metal
777 Babalon – dark ambient/industrial/noise/black metal

Právničina tu:

Knihy

 1. Dekriminalizácia marihuany v podmienkach Slovenskej republiky (2022)
 2. Zrušenie oddlženia pre nepoctivý zámer (2023)

Vedecké a odborné články

 1. Bežná cestná kontrola a preventívno-bezpečnostná prehliadka (Paneurópske právnické listy
  2023)
 2. Problematika užitia inej návykovej látky než alkoholu pri posudzovaní trestného činu
  ohrozenia pod vplyvom návykovej látk
  y (Zborník PrF UMB 2022 str. 524 – 539) –
 3. Pestovanie konopy s vysokým obsahom CBD – je to legálne? (Zborník Budúcnosť práva 2021
  str. 573 – 586)
 4. Budeme liečiť „závislých“ na marihuane? (Zborník Míľniky práva 2022 str. 365 – 373)
 5. Marihuanu získavame pestovaním alebo výrobou? (Zborník Cofola 2023 – Masarykova
  univerzita) – čoskoro bude zverejnené
 6. Porovnanie ukladaných trestov vybraných krajín Európskej únie vo vzťahu k drogovej trestnej
  činnosti a možný nesúlad slovenskej legislatívy s právom Európskej únie
  (Zborník PrF UMB
  2023)
 7. Lekárska marihuana a Slovenská republika (Justičná revue 2023) – čoskoro, čaká sa na
  výsledok recenzného konania a následné uverejnenie
 8. Primeranosť ukladaných trestov za drogové trestné činy (Justičná revue 2023) – čoskoro,
  čaká sa na výsledok recenzného konania a následné uverejnenie
 9. Znižovanie rizík namiesto represie (Banskobystrické dni práva 2023) – čoskoro, čaká sa na výsledok
  recenzného konania a následné uverejnenie
 10. Obligatórne ukladanie trestu prepadnutia majetku (Interpolis 2023) – čoskoro, čaká sa na výsledok
  recenzného konania a následné uverejnenie

Odborné články pre EPI.sk

 1. Štátni zamestnanci ako verejní činitelia alebo aj nie?
 2. Preventívno-bezpečnostná prehliadka
 3. Pozitívny výsledok na návykové látky v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny
 4. Stav vylučujúci spôsobilosť privodený inou návykovou látkou než alkoholom pri vedení
  motorového vozidla
 5. Uvedenie neúplných údajov alebo neuvedenie podstatných údajov ako možný dôvod
  nepoctivého zá
  meru dlžníka
 6. Neplatné skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe
 7. Môže sa podnikať na živnosť po osobnom bankrote?
 8. Nedotknuté pohľadávky pri oddlžení fyzických osôb – od akých dlhov sa nedá oddlžiť?
 9. Obete trestných činov – práva a odškodnenie obetí
 10. Bežná cestná kontrola