V posledných dňoch je viac než aktuálna predložená novela Trestného zákona súčasnou koalíciou. O tom, že celý legislatívny proces takto nemá prebiehať a ani nemá vyzerať je asi zbytočné hovoriť. Nie je to len môj názor, ale aj názor ostatných právnikov. Na absencii odbornej diskusie a nedôvodnosti pretláčania tak významnej zmeny v trestnej politiky štátu v skrátenom legislatívnom konaní sa zhodli viacerí odborníci napr. aj na verejnej diskusii, ktorá sa konala dňa 30. januára na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave1.

Nové trestné sadzby po pozmeňovacom návrhu

V pôvodnom návrhu novely Trestného zákona2 sa stanovilo tabuľkou v prílohe č. 1 tzv. nepatrné množstvo. Za pozitívne môžeme označiť, že konečne po vyše 20 rokoch sa zbavíme pojmu obvykle jednorazová dávka a presne sa zadefinuje množstvo tej-ktorej omamnej alebo psychotropnej látky. Pri marihuane by malo byť nepatrné množstvo 2 gramy.

Následne podľa vynásobenia nepatrného množstva sa má určovať množstvo malé, väčšie, značné, veľké a mimoriadne veľké. V pôvodnom návrhu boli násobky nepatrného množstva dvakrát vyššie ako v pozmeňovacom návrhu, ktorý predložil (obvinený) poslanec Tibor Gašpar. Podľa tohto pozmeňovacieho návrhu by boli množstvá a trestné sadzby nasledovné:

Ustanovenie novely TZMnožstvoV gramochSadzba
§ 171 ods. 1nepatrnédo 2gaž 1 rok
§ 171 ods. 3malé2g – 10g6 mes. – 3 roky
§ 171 ods. 4 písm. b)väčšie10g – 0,5kg1 – 6 rokov
§ 173 ods. 3 písm. e)značné0,5kg – 3kg7 – 15 rokov
§ 173 ods. 4 písm. c)veľké3kg – 10kg10 – 20 rokov
§ 173 ods. 5 písm. d)mimoriadneviac ako 10kg15 – 25 rokov až doživotie

Čo ak niekto bude prechovávať viac než väčšie množstvo?

Podľa dôvodovej správy k návrhu Trestného zákona3 a novozavedeného § 135b ods. 1 sa za prechovávanie bude považovať prechovávanie maximálne množstva väčšieho t. j. po pozmeňovacom návrhu to bude maximálne 0,5kg marihuany. Prechovávanie viac než 0,5kg marihuany bude automaticky obchodovaním so sadzbou 7-15 rokov. Samotná dôvodová správa k tomu uvádza, že:

“Z uvedeného vyplýva, že pojem prechovávania sa navrhuje kvantitatívne obmedziť na najviac väčšie množstvo. Pri prechovávaní značného, veľkého a mimoriadne veľkého množstva je z pohľadu predkladateľa možné odôvodnene predpokladať, že minimálne časť z tohto množstva nebude určená na osobnú spotrebu, resp. bude určená na ďalšiu distribúciu alebo na účely získania majetkového prospechu.”

Automaticky, bez potreby dokazovania, pôjde o skutkovú podstatu obchodovania, ak niekto bude prechovávať viac než 0,5kg marihuany. Nezáleží na tom, či reálne došlo k predaju.

Novela praje záhradkárom

Konečne dochádza k zavedeniu skutkovej podstaty pestovania, podobne ako tomu je v Českej republike. Doposiaľ sa aplikovalo “zadováženie” na pestovanie rastlín rodu Cannabis a sadzba bola rovnaká ako za obchodovanie či výrobu t. j. 3 až 10 rokov. V prílohe č. 2 predkladanej novely sa stanovilo nepatrné množstvo rastlín ako je uvedené nižšie.

Pre lepší prehľad sadzieb za pestovanie rastlín rodu Cannabis prikladám tabuľku:

Ustanovenie novely TZMnožstvoPočet rastlínSadzba
§ 172 ods. 1nepatrnédo 2až 6 mesiacov
§ 172 ods. 3malé2 – 5až 2 roky
§ 172 ods. 4 písm. b)väčšie5 – 506 mes. – 3 roky
§ 172 ods. 5 písm. d)značné50 – 2001 – 5 rokov
§ 172 ods. 6 písm. d)veľké200 – 10002 – 8 rokov
§ 172 ods. 7 písm. c)mimoriadnenad 10005 – 15 rokov

Musím sem pridať aj znenie zákona s násobkami – pri počítaní treba vydeliť dvomi, keďže množstvá uvedené v tomto znení sa pozmeňovacím návrhom znížili o polovicu.

Vyššie uvedené skutočnosti v tabuľke sa konštatujú v § 135e ods. 2 predkladanej novely. Samozrejme pozmeňovacím návrhom sa tieto množstvá znížili o polovicu oproti predloženému návrhu, tak ako uvádzam vyššie. Každopádne aj pri značnom množstve rastlín sme stále v prečine t. j. v protiprávnom konaní, ktoré je spáchané z nedbanlivosti alebo je spáchané úmyselne, ale horná hranica sadzby neprevyšuje 5 rokov.

Ako sa stane z pestovateľa obzvlášť závažný zločinec?

Odpoveď je veľmi jednoduchá. Usuší vypestované rastliny. Dokým pestovanie maximálne značného množstva rastlín t. j. až 200 rastlín je stále prečinom, tak akonáhle dôjde k spracovaniu rastlín a prechovávaniu sušiny, ktorá bude mať hmotnosť viac než 0,5kg sme v režime zločinu obchodovania, pri množstve nad 3kg pôjde už o obzvlášť závažný zločin.

V praxi to bude znamenať, že v záhrade môže byť prakticky malé pole plné rastlín, avšak problém nastane, ak sa tieto rastliny usušia. Je správne, že za pestovanie rastlín konečne nehrozia abnormálne sadzby ako predtým t. j. čo i len za jednu rastlinu hrozil trest na 3 až 10 rokov, no na druhej strane ostalo nedomyslené prechovávanie resp. automaticky posudzovanie prechovávania viac než 0,5kg marihuany ako obchodovanie so sadzbou 7 až 15 rokov.

Záver

V pozmeňovacom návrhu k novele trestného zákona k zníženiu násobkov nepatrného množstva o polovicu sa uvádzalo, že “v § 135d sa navrhuje spresnenie navrhovanej právnej normy pre odstránenie prípadných výkladových otázok konceptu určenia množstva omamných a psychotropných látok. V záujme zabránenia drastickým rozdielom oproti súčasnosti sa navrhuje znížiť o polovicu množstvá uvedené v ustanovení.” Čiže budeme predchádzať drastickým rozdielom a vlastne prijmeme niečo, čo je to isté ako doteraz len v ružovom. Teda okrem pestovania. K až tak výraznej zmene v tejto oblasti, s ktorou by sme sa vyrovnali vyspelým krajinám, nedôjde.

Tomáš

P.S. našu činnosť môžete podporiť tu, lebo Sašo je dysvšetko a Sorošovi vždy uvedie zlé číslo účtu…

  1. https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-43/article/diskusia-o-urade-specialnej-prokuratury-na-akademickej-pode/ ↩︎
  2. Celé znenie navrhovanej novely: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=9577 ↩︎
  3. Pozri “K bodom 66, 67 a 164 (§ 135, § 135b až § 135f a prílohy č. 1 a 2)” v dôvodovej správe na odkaze: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=536583 ↩︎