Možno ste sa dočítali, že znova som oslovil Ministerstvo zdravotníctva SR. Keby nemám dôvod, tak im nepíšem. Mám predsa kopu iných vecí na práci. Ide však o to, že majú nastať zmeny na európskej úrovni. Zákon o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch spadá práve pod toto ministerstvo, tak priamo od nich by bolo fajn mať aj relevantné informácie.

Konopa je droga či liek?

Otázka možno jednoduchá, no odpoveď nie je taká jednoznačná. Na úvod konštatujem, že Ministerstvo zdravotníctva SR považuje taký kokaín či pervitín za liečivo. Dobre čítate. Prečo tomu tak je? Slovenská republika je viazaná viacerými medzinárodnými aktmi. Či už je to Jednotný dohovor OSN o omamných látkach z roku 1961 alebo Dohovor o psychotropných látkach z roku 1971 alebo aj menej známy a veľmi podstatný Európsky liekopis.

Trestný zákon nepozná pojem droga. Sme viazaní mnohými medzinárodnými aktmi a jedným z nich je aj Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami. To, že sme tento akt neprebrali úplne správne nám už vytkla Komisia Európskych spoločenstiev. Vytkli nám napríklad aj to, že nemáme definovaný pojem droga1.

V Trestnom zákone by sme márne hľadali definíciu drogy. Tento účel však plní pojem návyková látka. Návykovou látkou sa rozumie alkohol, omamné látky, psychotropné látky a ostatné látky, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť správanie a rozhodovacie schopnosti. Omamné a psychotropné látky sú uvedené v prílohe č. 1 zákona o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch.

Podľa vyššie uvedeného zákona máme 3 skupiny týchto látok. Prvá skupina (sem patrí aj THC, marihuana, rastliny rodu Cannabis, hašiš, ale aj LSD, psilocybín či heroín atď.) obsahuje látky, ktoré vyvolávajú závislosť a nie sú obsiahnuté v žiadnom liečive. Druhá skupina obsahuje látky, ktoré sú vysoko návykové, ale sú obsiahnuté v nejakom lieku (sem patrí kokaín, pervitín, ketamín atď.) Tretia skupina obsahuje látky, ktoré nie sú až tak návykové a sú obsiahnuté v nejakom lieku (sem patrí alprazolam, diazepam, bromazepam, zolpidem atď.)

V druhej skupine však je aj THC. Ale len preto, že máme (ne)dostupný liek Sativex. Čiže keď pôjde o THC, ktoré je obsiahnuté v Sativexe, ktorý sa mimochodom u nás nikdy nikomu nepredpísal (pozri štatistiky predpisovaných liekov NCZI) tak je to liečivo. Inak THC obsiahnuté v sušených kvetoch, výťažkoch či iných formách bude patriť do prvej skupiny.

Z uvedeného teda vyplýva, že v našich podmienkach je všetko obsahujúce THC, okrem Sativexu, návykovou látkou spadajúcou do prvej skupiny t. j. medzi látky, ktoré sa nevyužívajú ako liečivo.

Prichádza zmena a konopa by mala byť liekom

Ako som už vyššie spomenul, kokaín a pervitín považuje Ministerstvo zdravotníctva SR za liečivo. Oni sami mi to uviedli v liste č. S26496-2022-OF-2 zo dňa 06.12.2022. Tak som sa pýtal Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv či existujú lieky s obsahom týchto látok. Samozrejme, že u nás neexistujú. V liste č. 22/33827 mi uviedli, že u nás žiadne lieky neobsahujú tieto látky. Kokaínum-chlorid má článok v Európskom liekopise a Metamfetamín čiže pervitín má zas článok v Americkom liekopise.

Liekopisy sa však pravidelne aktualizujú. Od 01. júla 2024 podľa Contents of Supplement 11.5 sa majú do Európskeho liekopisu medzi liečivá zaradiť kvety konopy. Konopa dostane vlastný článok v Európskom liekopise pod označením Cannabis flower.

Už je tomu takmer 5 rokov čo Slovenská republika úspešne ignoruje uznesenie Európskeho parlamentu č. 2018/2775(RSP) o používaní konopy na liečebné účely. Zaradením kvetov konopy do Európskeho liekopisu by malo dôjsť k preradeniu konopy minimálne do druhej skupiny a už by mala byť konopa plnohodnotne aj v našich podmienkach uznaná ako liečivo a nie len pokiaľ ide o Sativex. Slovenská republika je predsa signatárom Dohovoru Rady Európy o vypracovaní Európskeho liekopisu.

Záver

Požiadal som Ministerstvo zdravotníctva SR o stanovisko aj kvôli doplneniu kvetov konopy do Európskeho liekopisu. Čakám na ich odpoveď, že čo s tým plánujú urobiť. Európsky liekopis je pre nás záväzný a nebude už možnosť sa vyhovárať, že konopa nie je liečivom. V Českej republike alebo v Nemecku či iných krajinách nebolo potrebné čakať na zaradenie konopy do liekopisu a systém lekárskej konopy si tieto krajiny vedeli aj bez toho vytvoriť. U nás sa to doposiaľ prečo nedalo? A vlastne budú brať na doplnený liekopis ohľad alebo to bude odignorované ako uznesenie Európskeho parlamentu?

Tomáš

P.S. našu činnosť môžete podporiť tu, lebo Sašo je dysvšetko a Sorošovi vždy uvedie zlé číslo účtu…

  1. KLÁTIK, J. et al. Drogové trestné činy. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o. 2018. s. 85. ↩︎