Aj keď Európsky parlament pred niekoľkými rokmi vyzval členské štáty Európskej únie, aby vytvorili jasné pravidlá a umožnili využívanie marihuany na medicínske účely1, stále sa môžeme stretnúť s názorom, že marihuana je vstupnou bránou k tvrdým drogám.

Teória o tom, že marihuana je tzv. gateway drug, čiže vstupná brána k tvrdým drogám bola už dávno vyvrátená a toto tvrdenie sa považuje za akýsi zaužívaný mýtus. Nepopieram, že existuje isté percento ľudí, pri ktorých marihuana ozaj predstavovala vstupnú bránu k ostatným návykovým látkam, ale platí to pre drvivú väčšinu prípadov?

Čo na to štúdie?

Podľa štúdie uskutočnenej American Addiction Centers bol pri užívateľoch iných omamných a psychotropných látok vstupnou bránou práve alkohol. Podľa tejto štúdie sa preukázalo, že 65% až 68% ľudí prišlo prvýkrát do kontaktu s alkohol než skúsilo iné návykové látky. Druhou látkou, ktorú najčastejšie prvýkrát ľudia vyskúšali je nikotín. Marihuana je až na treťom mieste2.

Ďalšia štúdia, v ktorej sa vedci zaoberali výskumom molekulárneho mechanizmu pri vstupných drogách sa konštatovalo, že v USA a v Európe je veľmi dobre definovaná sekvencia užívania návykových látok. Užívaniu marihuany predchádza užívanie alkoholu či nikotínu. Z tejto štúdie vyplýva, že ľudia sa primárne dostanú do kontaktu s alkoholom či nikotínom a až následne skúšajú iné návykové látky3.

Užívanie marihuany tiež nie je bez rizík

Z hľadiska využitia marihuany v medicíne uvádzam názor Dr. med. Grotenhermena, ktorý vo svojej štúdii uvádza nasledovné: „telesný potenciál závislosti na cannabis je veľmi nízky. Po ukončení dlhodobého užívania sa môžu po niekoľko dní objaviť abstinenčné príznaky formou narušeného spánku, častejších snov, potenie a podráždenosť. Psychická závislosť je možná pri zodpovedajúcej štruktúre osobnosti. Pri užívaní cannabisu ako lieku je nebezpečenstvo fyzickej závislosti zanedbateľné4.”

Tvrdenia doktora Grotenhermena potvrdzuje aj štúdia prof. Roquesa, ktorý pri porovnávaní nebezpečenstva alkoholu, opiátov, kokaínu, benzodiazepínov, nikotínu a marihuany dospel k záveru, že pri marihuane je slabá miera či už telesnej alebo psychickej závislosti, k poškodeniu nervového systému nedochádza, celková toxicita je veľmi slabá a spoločenskú nebezpečnosť označil za slabú. Pri alkohole dospel k záveru, že telesná a psychická závislosť je veľmi vysoká, poškodenie nervového systému, celková toxicita a spoločenská nebezpečnosť je vysoká5.

Záver

Treba si uvedomiť, že máme dostupnú ďaleko nebezpečnejšiu látku, ktorú si môžeme legálne zakúpiť. Prekvapím vás tvrdením, že alkohol je droga a je to tvrdá droga. Na Slovensku môže alkohol za každé šieste predčasné či násilné úmrtie. Toto nie je moje tvrdenie, ale výsledok výskumu vedcov z Univerzity Komenského6. Napriek tomu za marihuanu hrozia neprimerane vysoké a nepredvídateľné tresty a alkohol bez väčších problémov tolerujeme a priam ešte jeho konzumáciu podporujeme.

Tomáš

P.S. našu činnosť môžete podporiť tu, lebo Sašo je dysvšetko a Sorošovi vždy uvedie zlé číslo účtu…

  1. https://www.europarl.europa.eu/news/sk/headlines/society/20190207STO25316/europsky-parlament-je-za-to-aby-sa-konope-mohlo-vyuzivat-na-lekarske-ucely ↩︎
  2. HARDEY, S., THOMAS, S., STEIN, S., KELLEY, R., ACKERMANN, K. The Real Gateway Drug. 2023. Dostupné online: https://americanaddictioncenters.org/the-real-gateway-drug ↩︎
  3. LEVINE, A. et al. Molecular Mechanism for a Gateway Drug: Epigenetic Changes Initiated by Nicotine Prime Gene Expression by Cocaine. In: Sci Transl Med. 3(107), 2011. Dostupné online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4042673/ ↩︎
  4. GROTENHERMEN, F. Konopí jako lék. Olomouc: Fontána, 2009. s. 140. ↩︎
  5. ROQUES, B. La dangerosité des drogues: rapport au Secrétariat d´Etat á la Santé, s. 316. ↩︎
  6. https://uniba.sk/detail-aktuality/back_to_page/aktuality-1/article/sestina-predcasnych-a-nasilnych-umrti-je-sposobena-alkoholom/ ↩︎