V tomto článku si priblížime, že ako podľa súčasného stavu orgány činné v trestom konaní posudzujú prechovávanie omamných a psychotropných látok. V prípade prechovávania čohokoľvek, čo nájdeme zaradené v prílohe č. 1 k zák. č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov do maximálne 10 obvykle jednorazových dávok je postup relatívne jednoduchý. Teda diskutabilné je len, že čo je považované za obvykle jednorazovú dávku. Tento prežitok máme v zákone od roku 1999 a je odbornou verejnosťou často kritizovaný. Doktor Okruhlica, riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí v Bratislave, považuje tento pojem za právnický konštrukt a je názoru, že pojem obvykle jednorazová dávka nie je medicínskym pojmom1.

Ako sa však posudzuje prechovávanie väčšieho množstva omamných a psychotropných látok v prípade množstva väčšieho ako 10 obvykle jednorazových dávok? V takomto prípade sa už nebude jednať spáchanie trestného činu podľa § 171 Trestného zákona, ale podľa § 172 Trestného zákona. To znamená, že keď niekto prechováva viac než 10 obvykle jednorazových dávok sa dopúšťa zločinu, prípade pri väčšom množstve sa dopúšťa obzvlášť závažného zločinu.

Vzniknutá škoda v rámci prechovávania omamných a psychotropných látok

V prípade množstva väčšieho ako 10 obvykle jednorazových dávok je potrebné určiť výšku škody. Teda aspoň hypotetickej škody. V § 124 Trestného zákona máme definíciu škody, čím sa rozumie ujma na majetku alebo reálny úbytok na majetku alebo na právach poškodeného alebo jeho iná ujma, ktorá je v príčinnej súvislosti s trestným činom, bez ohľadu na to, či ide o škodu na veci alebo na právach. Škodou sa na účely Trestného zákona rozumie aj získanie prospechu v príčinnej súvislosti s trestným činom.

Následne § 125 ods. 1 Trestného zákona určuje výšku škody a definuje 4 pojmy, ktoré sa používajú na označenie výšky škody.

  • malá škoda = viac než 266 Eur a menej ako 2660 Eur
  • väčšia škoda = aspoň 2660 Eur a menej ako 26 600 Eur
  • značná škoda = aspoň 26 600 Eur a menej ako 133 000 Eur
  • škoda veľkého rozsahu = 133 000 Eur a viac

Pri prechovávaní omamných a psychotropných látok je podstatný aj § 126 ods. 1 Trestného zákona, ktorý hovorí, že pri určení výšky škody sa vychádza z ceny, za ktorú sa vec, ktorá bola predmetom útoku, v čase a v mieste činu obvykle predáva.

Aký vplyv má škoda na výšku trestnej sadzby?

 Ustanovenie Trestného zákonaVýška škody v EURTrestná sadzba
§ 172 ods. 1 – marihuanado 26603 až 7 rokov
§ 172 ods. 3 – iné látkydo 26603 až 10 rokov
§ 172 ods. 6 písm. d) – všetky látky2660 – 26 60010 až 15 rokov
§ 172 ods. 7 písm. c) – všetky látky26 600 – 133 00015 až 20 rokov
§ 172 ods. 8 písm. c) – všetky látky133 000 a viac20 až 25 rokov prípadne doživotie

Čo to v praxi znamená?

Vyššie uvedená tabuľka poukazuje na skutočnosť, že ako vplýva výška škody na skutočnosť, že ktorý paragraf Trestného zákona bude použitý v prípade množstva prechovávanej látky. Podotýkame, že nie je vôbec potrebné, aby sa preukázalo obchodovanie s omamnými alebo psychotropnými látkami. Stačí pokiaľ páchateľ prechováva väčšie množstvo ako 10 obvykle jednorazových dávok.

Konkrétny paragraf, ktorý bude následne uvedený v uznesení o vznesení obvinenia teda závisí od množstva zaistenej látky a podľa trhovej ceny danej látky na čiernom trhu. Čiže dôjde k vynásobeniu množstva danej látky s trhovou cenou v danom kraji, v ktorom došlo k spáchaniu trestného činu v danom období kedy bola látka zaistená.

Čiže miesto a čas majú vplyv na výšku trestnej sadzby. Položil som otázku Ministerstvu vnútra SR, že či ozaj takýmto spôsobom posudzujú tieto skutky a oni mi to potvrdili. Moja otázka znela:

“Môže dochádzať k situácii, že podľa miesta a času spáchania drogovej trestnej činnosti sa môže líšiť skutok, z ktorého je následne páchateľ obvinený? Mám na mysli skutočnosť, že ak je v BA napr. cena 1 gramu marihuany len 5 Eur a napr. v BB je cena 1 gramu marihuany 10 Eur, tak keď je zaistené podobné množstvo u obidvoch páchateľov, páchateľ v BB môže byť obvinený z obzvlášť závažného zločinu (keďže hodnota zaistenej drogy prekročí sumu 2660 Eur) dokým páchateľ v BA iba zo zločinu (hodnota zaistenej drogy neprekročí sumu 2660 Eur)?”

Čo som tým sledoval? Išlo mi o to, že pokiaľ máme dvoch páchateľov, ktorí sa dopustia toho istého trestného činu, v rovnakom čase, ale v inom kraji, či je možné kvôli cene danej látky v danom kraji, že jeden páchateľ bude obvinený zo zločinu a dostane nižšiu sadzbu a druhý páchateľ bude za podobné množstvo obvinený z obzvlášť závažného zločinu a dostane vyššiu sadzbu. Je to tak. Nižšie prikladám oficiálnu odpoveď od NAKA č. listu PPZ-NKA-46-005/2023-I zo dňa 09.10.2023.

Záver

Máme to čierne na bielom alebo akoby klasik povedal biele na čiernom. Keď sa pripravovala Veľká novela Trestného zákona sám prof. Čentéš sa vyjadril, že “odstráni sa tiež absurdná situácia, keď za rovnaké množstvo rovnakej drogy bol človek prísnejšie postihnutý napríklad v Humennom než v Bratislave. Doteraz sa totiž prihliadalo na cenu na nelegálnom trhu, ktorá bola odlišná v jednotlivých regiónoch Slovenska. V dôsledku toho sa ukladali odlišné tresty.2

Zjednodušene povedané, ak máme dve osoby, ktoré prechovávali dajme tomu cca 300g marihuany v rovnakom čase (cena sa stanovuje každý štvrťrok), ale na inom mieste kde je rozdiel v cene, bude to mať vplyv na výšku trestnej sadzby. Dajme tomu, že cena za 1g marihuany je v Bratislavskom kraji 5 eur a v Banskobystrickom kraji 10 eur. Čo to znamená? Osoba v BA bude obvinená zo zločinu so sadzbou 3 až 7 rokov trestu odňatia slobody lebo 300g x 5 Eur za gram = 1500 Eur (nepresiahne škodu 2660 Eur). Osoba v BB bude obvinená z obzvlášť závažného zločinu so sadzbou 10 až 15 rokov trestu odňatia slobody lebo 300g x 10 Eur za gram = 3000 Eur (presiahne škodu 2660 Eur). Samozrejme, posledné slovo má súd, keďže jedine súd rozhoduje o vine a treste a súd môže podliezť spodnú hranicu t. j. tých 10 rokov. Každopádne takéto nastavenie nie je spravodlivé.

Veľká novela Trestného zákona neprešla a uvidíme, že či sa táto absurdnosť odstráni. Keď Vás zaujíma cena tej ktorej látky na čiernom trhu, môžete si pozrieť Správy o stave a vývoji drogovej scény na území SR, ktoré NAKA každoročne zverejňuje. Ono nie je jedno, že kedy a kde dôjde k spáchaniu trestného činu neoprávneného prechovávania lebo podľa ceny v danom čase a regióne sa bude posudzovať aj výška trestnej sadzby a vôbec nie je potrebné, aby pri danom konaní bolo preukázané obchodovanie, úplne stačí, že daná osoba prechováva väčšie množstvo.

Tomáš

P.S. našu činnosť môžete podporiť tu, lebo Sašo je dysvšetko a Sorošovi vždy uvedie zlé číslo účtu…

  1. http://www.pravnelisty.sk/clanky/a208-psychiatri-pojem-obvykle-jednorazova-davka-nie-je-medicinsky-pojem ↩︎
  2. https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/656403-centes-chceme-aby-bol-kazdy-rozsudok-usity-na-mieru/ ↩︎