Roku pána 2022 napísal Tomáš svoju prvú knihu. Podkladom k tejto knihe bola rigorózna práca, ktorú obhájil začiatkom roku 2021. Písal ju sám a nie ako nejaký kapitán. Predmetná kniha sa zaoberá problematikou dekriminalizácie marihuany. V knihe sú okrem výkladu súčasného stavu uvedené aj krajiny, ktoré reagujú na túto problematiku podstatne rozumnejšie ako Slovenská republika. Dočítate sa aj o probléme s CBD a jeho absurdnej kriminalizácii či o nezmyselnom pojme obvykle jednorázová dávka. Na záver sú formulované odporúčania, ktoré by mohli prispieť k zlepšeniu situácie v Slovenskej republike.

Táto kniha nie je žiadna “evitovka”. Prešla riadnym recenzným konaním a jedná sa o odbornú publikáciu. Recenzentmi z akademickej pôdy sú prof. JUDr. Ingrid Mencerová, PhD. z Katedry trestného práva, kriminológie, kriminalistiky a forenzných disciplín PrF UMB a mjr. doc. PhDr. JUDr. Mgr. Jozef Medelský, PhD. z Katedry verejnoprávnych vied Akadémie policajného zboru SR.

Knihu je možné oficiálne zakúpiť priamo cez vydavateľstvo:

Tlačená verzia

Elektronická aktualizovaná verzia

Tiež je dostupná cez niektoré kníhkupectvá. Tomáš nemá z predaja knihy žiaden zisk. Dostal v zmysle zmluvy o dielo jednorazovo vyplatenú autorskú odmenu a z predaja knihy má zisk len vydavateľstvo.