„Pri odľahčení veľmi závažnej témy pri sadzbe 15 až 20 rokov za jednorazové popolievanie marihuany sa natískajú myšlienky z filmu „Bohovia sa museli zblázniť[1]““.

Problematika neprimerane vysokých trestov za pestovanie či prechovávanie väčšieho množstva marihuany nie je rozoberaná len laickou verejnosťou, ale aj verejnosťou odbornou. Súdy musia rozhodovať v zmysle platnej legislatívy. Lenže aj odborná verejnosť začína zastávať názor, že Trestný zákon je neprimerane prísny a nemusí byť v súlade s Ústavou Slovenskej republiky. O uvedenej skutočnosti svedčí aj podanie predsedníčky senátu JUDr. Jany Grendárovej z Okresného súdu Bratislava IV (v súčasnosti Mestský súd Bratislava I), ktorým iniciovala konanie o súlade právnych predpisov na Ústavnom súde Slovenskej republiky. Toto konanie je vedené pod číslom Rvp 2255/2022. K tomuto podaniu bolo zo strany odbornej verejnosti podané Stanovisko zástupcov odbornej verejnosti (amici curiae) dňa 16. júna 2023, ktorého je Tomáš spoluautorom. Ústavný súd Slovenskej republiky dňa 27. júna vydal tlačovú správu č. 45/2023, v ktorej oznámil výsledky neverejného zasadnutia pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. 9/2023, že v tejto veci prijalo plénum návrh na ďalšie konanie. Z 13 ústavných sudcov pripojili 4 ústavní sudcovia odlišné stanovisko. Aj táto skutočnosť svedčí o tom, že niečo veľmi nie je v poriadku s primeranosťou ukladaných trestov.

Podanie na Ústavný súd SR sudkyňou J. Grendárovou

Rozhodnutie Ústavného súdu SR z predbežného prerokovania

Odlišné stanovisko k predbežnému prerokovaniu

Stanovisko zástupcov odbornej verejnosti


[1] Z odlišného stanoviska sudcu Petra Straku k odôvodneniu nálezu Ústavného súdu č. k. III. ÚS 412/2020 z 30. novembra 2021.