Ahojte. Volám sa Tomáš a som z Veľkého Bielu.

Ako už možno viete 4.7.2022 ma zatkli a obvinili z pestovania a predaja marihuany. Môj trest už pr avdepodobne poznáte. Tu by som V ás chcel oboznámiť s problematikou trochu podrobnejšie. Od začiatku môjho zadržania som sa priznával k tomu, že sušina a rastliny konope u mňa nájdené sú moje. Táto skutočnosť by sa mala brať ako poľahčujúca okolnosť, čo sa nakoniec v mojom prípade nestalo. Časť z nich som mal doma na adrese môjho trvalého bydliska, kde som ich spracovával do extraktov a tiež som tu mal prichystané sadenic e odrody CBD, ktoré som sa chystal pestovať na mojej nehnuteľnosti v CZ, kde sa nachádzal zvyšok zadržaného materiálu. Doma som testoval za účelom nájsť najvyhovujúcejší spôsob, ktorý som chcel potom aplikovať na zbytok v Českej republike a následne tent o produkt tam uskladniť mrazom. Počas domovej prehliadky som plne spolupracoval, čo mi malo tiež v konečnom dôsledku trochu pomôcť na súde. Tiež mi to nepomohlo. Prehliadka v mieste môjho bydliska bola vykonávaná v mojej prítomnosti. Pri tej v českej repub like som prítomný nebol, keďže obe boli robené v rovnakom čase. Celej tejto akcii predchádzalo dlhodobé sledovanie mojej osoby. Z úradného záznamu zo dňa 26-05-2022 vyplýva, že som bol staticky operatívne sledovaný na území českej republiky, pričom v tr estnom poriadku je uvedené, že nie je možné sledovanie vykonávať ako statické pozorovanie. Orgány činné v trestnom konaní mali v konaní začaté trestné stíhanie.

Osoba páchateľa bola presne identifikovaná, pričom sledovanie tejto osoby, teda mňa sa dialo pr avidelne dlhodobo v rozsahu 6 mesiacov. Dňa 14-06-2022 bola podaná žiadosť o poskytnutie medzinárodnej právnej pomoci, z ktorej vyplýva, že Slovenská polícia viedla vo veci trestné konanie o skutku v českej republike a ten vyšetrovala formou operatívno pátracej činnosti vyše 6 mesiacov voči neznámemu páchateľovi, napriek tomu, že moju identitu poznala. Takýmto postupom došlo k nezákonnému začatiu a následne nezákonnému vedeniu trestného stíhania za účelom preukázania rozsahu vedenia trestného stíhania na území Českej republiky. Navrhovali sme predvolať a vypočuť zodpovedných príslušníkov, čo súd odmietol vykonať. Ďalšou podozrivou vecou v mojom prípade je, že sme podrobne namietali predložený znalecký posudok, ktorý bol v konaní vyhotovený v rozpore s par agrafom 17 odseku 5 zákona číslo 382 /2004 zbierky zákonov. V konaní bola vypočutá zhotoviteľka znaleckého posudku /ďalej len znalec/ , ktorá ani nie je zapísaná v zozname znalcov. Tá potvrdila, že KEUPZ nepredkladá celý spisový materiál . Iniciatívn e sme požadovali podklady, čo KEUPZ /kriminálno expertízny ústav policajného zboru/ odmietlo. Až na zásah súdu došlo k čiastočnému dodaniu dokladov, ktoré sú však nedostatočné pre chýbajúce primárne údaje potrebné na vyhotovenie kontrolného posudku. Požiadali sme teda súd, aby vyžiadal od KEUPZ predmetné podklady čo súd tentokrát odmietol.

Keďže nedisponujeme vyššie uvedenými predmetnými informáciami a podkladmi, boli sme nútení označiť posudok KEUPZ za nepreskúmateľný a teda nezákonný. Toto súd neakceptoval a bola tiež vznesená námietka, že zhotoviteľ znaleckého posudku v rámci svojej snahy zahrnúť pod pojem upotrebiteľná časť materiálu zarátal všetky časti rastliny. Znalec neponúklo rozumné odôvodnenie, prečo považuje všetky stonky / obsah 0.1- 0.3 p ercenta THC/, listy /1 – 2 percenta THC/ a semená za upotrebiteľný materiál. Tiež sem bol zahrnutý aj materiál, ktorý som mal vyše roka v priestoroch povale a zabudol som na jeho likvidáciu nakoľko bol napadnutý plesňou a teda nepoužiteľný. Obdobného odpadového materiálu skladajúceho sa väčšinou z listov a stoniek často znehodnotených tam bolo viac. V takomto prípade ma jedine napadá, že ide o svojvôľu znalca pri ustáľovaní skutkových zistení. Je neprípustné, aby sa pracovník KEUPZ vlastnými úvahami odchyľoval od metódík KEUPZ a prípadne od základných postupov analytickej chémie. Čo sa týka kvalitatívnej stránky zaisteného rastlinného materiálu chcem uviesť, že obsahoval rôzne odrody od tých obsahujúcich iba CBD až po kombinácie CBD a THC v rôznych pomeroch a množstvách. Z vykonávaného dokazovania vyplynula skutočnosť, že KEUPZ používa na analýzu separačno- plynovo- chromatografické metódy. Samotné laboratórium si stanovilo voľbu metódy ako aj pokusné podmienky. Pričom akreditácia danej metódy bola smero vaná primárne na analýzu poľnohospodárskych produktov. Pri analýze touto metódou dochádza k navýšeniu hmotnosti THC o možnosť THC-A, ktorá je nepsychoaktívna a nemá psychotropné účinky, ale sa premieňa na THC pri teplotách potrebných na odparenie vzorky př i analýze. V súčasnosti existujú rôzne iné postupy, ktoré dokážu namerať THC a THC-A samostatne. Ide napríklad o vysoko účinnú kvapalinovú chromatografiu /HPLC/ zhotoviteľ znaleckého posudku uviedol, že vie túto metódu použiť, ale nepoužíva ju. Pre zisten ie množstva THC-A extraktoch a tiež sušenie, ktorá bola určená na extrahovanie je to zásadné, nakoľko neboli určené na užívanie fajčením, pri ktorom dochádza k premene THC-A na THC, ale boli určené na povrchové používanie a na konzumáciu. Z výsluchu mojej osoby aj svedkov vyplynulo, že som pestoval aj CBD odrodu, čo sme nevedeli dokázať kvôli spomínaným chýbajúcim údajom od KEUPZ . Tiež absentovali údaje o kabinole CBN ,ktorý je degradovaný produkt THC. Ak je prítomné, znamená to, že vzorka začala degradova ť a nemala by sa používať. Takéto zistenie by vedelo vytriediť ďalší neupotrebiteľný materiál. Keďže z dôvodu, že skúmanie nevyradilo vzorky CBD a CBN došlo k výraznému pochybeniu pracovníka KEUPZ, kedy došlo opäť k navýšeniu rozsahu činu. Na určenie ceny návykovej látky si OČTK /orgány činné v trestnom konaní/ vymysleli teóriu o dovoze marihuany z Českej republiky do Slovenskej republiky. Táto sa zakladá na tom, že keď som cestoval na svoju nehnuteľnosť v Českej republike, tak som aj dovážal, čo považujem za absurdné tvrdenie. Podľa takejto logiky ma mohli obviniť z prípravy vraždy, keďže som mal streľnú zbraň v osobnom vlastníctve.

Moje návštevy neboli vôbec za týmto účelom. OČTK podľa mňa účelovo použili túto teóriu, aby mohli umelo navýšiť hodnotu návyk ovej látky, a to takým spôsobom, že použili hypotetickú cenu drogy podľa môjho miesta bydliska. V tomto prípade ide o domnienku v môj neprospech. Táto nie je podložená žiadnym dôkazom, že som tak konal. Z dokazovania ďalej vyplynulo, že som kamarátovi pon úkol CBD pri spoločnom posedení a tiež že som s druhým vymenil za zeleninu k čomu som sa aj priznal a svedkovia vypovedali ohľadom účinku, že korešpondoval s uvoľňujúcim pocitom, ktorý má CBD. Túto ich výpoveď súd bral na vedomie ako by som im dal marihuan u s THC. Jediná výpoveď v môj neprospech bola, že som predal množstvo 100 gramov. Svedok však na hlavnom pojednávaní odmietol vypovedať, pričom jeho výpoveď nie je podporená žiadnym iným, či už priamym alebo nepriamym dôkazom. Okrem iného svedok je vo výko ne trestu odňatia slobody a figuruje ako kajúcnik aj v ďalších prípadoch. Pôvodne som bol obžalovaný s ďalšou osobou a chceli z nás spraviť akúsi skupinu. Dotyčný v prvej výpovedi vyšetrovateľovi uviedol, že som mu predal 1 až 2 gramy. Následne túto výpove ď stiahol. Pri jeho vypočúvaní na hlavnom pojednávaní najprv odmietol vypovedať, ale nakoniec vypovedal, keď mu sudkyňa pohrozila pokutou. Povedal, že podal takú výpoveď, lebo vyšetrovateľ mu sľúbil, že keď tak spraví, pustí ho domov, a neumiestni ho do v äzby. Takúto alebo podobnú dohodu podľa môjho názoru spravil vyšetrovateľ aj s dotyčnou osobou, ktorá voči mne svedčí, že som mu predal 100 gramov. Keď však ale nedošlo k dodržaniu dohody zo strany vyšetrovateľa, tak odmietol na hlavnom pojednávaní vypoved ať. Tí, čo sledujete môj prípad od začiatku ste si určite zachytili video, kde som bol vykreslený ako osoba pre spoločnosť veľmi nebezpečná. Zobrazovalo zadržanú marihuanu, peniaze a tiež zbraň spolu s muníciou, ktorú som mal legálne v držbe, čo samozrejme nespomenuli. Nosil som ju so sebou na ochranu, keď som ponúkal zlaté šperky, ktoré som chodil ponúkať po zlatníctvach. Nie som gangstrom, ako ma to video vykresľuje. Peniaze, ktoré boli zobrazené na videu bola pôžička od mojej mamy, pôvodne určená na náku p zlatých šperkov v Turecku, kam som mal letieť s kolegom v stredu 06-07-2022 /zatkli ma 04-07-2022 18:15/. Z penazí zobrali stery, ktorým nepotvrdili prítomnosť drôg. Na súde som tiež doložil kópiu výpisu účtu mojej mamy kde je info o prevode. Z tohto vyplýva, že nepochádzajú z trestnej činnosti, ako sa to snažia vo videu prezentovať.

Aby vyvolali a umocnili vo verejnosti emóciu strachu a odporu. Celé to ešte podfarbili dramatickou hudbou. Neviem to posúdiť, ale myslím že u tých, čo ma osobne nepoznajú sa im ich zámer vydaril. Po roku vo väzbe a 5 mesačnom kolotoči pojednávaní som došiel k záveru, že to, že som sa od začiatku priznal k držbe a pestovaniu mi vôbec nebolo a ani to ,že som im všetko dobrovoľne dobrovoľne vydal. Uznali mi jedinú poľahčujúcu okolnosťou a to, že som nebol súdne trestaný. Poukazovali však na priestupky za parkovanie. Našťastie to však nie je trestný čin. Všetky tu spomenuté veci, ktoré sme navrhovali zamietli a odsúdili ma na 15 rokov a prepadnutie majetku. Pritom ide o majetok, ktorý som nenadobudol trestnou činnosťou. Chcel by som k tomu celému poznamenať toľko, že som ochotný prijať primeraný trest za svoj čin, ale nižší a spravodlivý a chcel by som, aby bolo dobre odvedené dokazovanie. Z tohto ja osobne taký pocit nemám a pr eto svoj prípad zverejňujem. Počas priebehu 5 mesiacov ako prebiehali súdne pojednávania som mohol prepísať svoj majetok na inú osobu, aby som zabránil jeho prepadnutiu v prospech štátu. Nespravil som tak lebo som ho nenadobudol trestnou činnosťou. Ro zhodol som sa, že nebudem nič skrývať. Dúfam, že sa nakoniec dopracujem k spravodlivému rozsudku, kde súd bude prihliadať na naše pripomienky k spôsobu dokazovania mojej viny. Doteraz to vôbec nevyzerá, že by sa v mojom prípade rešpektovala prezumpcia nevi ny. Dúfam, že bude pre mnohých tento môj prípad poučný a pomôže vyvarovať sa podobným chybám. O ďaľšom priehu vás budem priebežne informovať a budem vám povďačný za zdieľanie mojho prípadu. Aktuálne info nájdete vždy na mojom FB profilehttps://www.facebook.com/tomas.poor