Súd Tomáš Poor – 26.4.2023 Bratislava1, Okresný súd

———————————–
Prišlo nám do pošty.
Autor: anaonymneTomáš bol zadržaný 4.7. 2022 pred svojim domom, príslušníkmi NAKA. Polícia ho monitorovala už dlhšiu dobu a to z dôvodu veľmi pochybnej výpovede dvoch predtým  zaistených ľudí, pravdepodobne závislých na pervitíne. Je jednoznačné, a je si už vedomý, že mal riešiť veci úplne inak.

Razia prebehla naraz aj u ďalšieho z obvinených, ktorý okrem iného riešil pervitín. Tu nastal ten zlom, že ich v nejakom mylnom bode zlúčili do jedného prípadu, ako zločineckú skupinu. Druhý obžalovaný, pod nátlakom hneď počas prvého výsluchu označil za hlavu organizovaného zločinu Tomáša. Keďže už mali troch svedkov, prebehlo obžalovanie a Tomáš sa dostal do trestnej sadzby 15 – 20 rokov + zhabanie majetku. Prípad sa našťastie podarilo rozdeliť hneď na prvom pojednávaní a tým pádom je to pre Tomiho podstatne lepšie. Dôkazy boli aspoň v tomto v prospech Tomáša. V prípade získavania dôkazov najmä v ČR, však prišlo k pochybeniu, čo už viete. Našťastie, ako sa preukázalo aj výpoveďami svedkov a po poslednom pojednávaní, aj priznaním druhého obvineného, že to celé hodil na Tomáša kvôli prvému nátlaku pri výsluchu a v skutočnosti je to celé inak. Na druhom pojednávaní sa riešil aj vypracovaný znalecký posudok. Pani zamestnankyňa KEÚPZ (Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru) vypracovala siahodlhý znalecký posudok. Ktorý však nebol doručený obhajobe v plnom znení. Chýbali prílohy, ktoré vraj nie sú podstatné a tiež neboli objasnené konkrétne postupy získavania výsledkov, pri konkrétnych vzorkách zaisteného materiálu k celkovej hmotnosti, tiež % obsahu THC v danej vzorke, na čo upozornil aj Tomášov obhajca, ale nebolo to prijaté za dôvodné, ak to bolo správne pochopené z mojej strany. Do expertízy boli započítané aj semená, živé rastliny boli vysušené a následne tiež zarátané do posudku (živá rastlina neobsahuje látku THC, tá vzniká až jej spracovaním na sušinu a následnou úpravou vhodnou na konzumáciu). Pri postupe analýzy nebola riešená ani vlhkosť prostredia (suchá rastlina má tendenciu “natiahnuť vlhkosť”). Napriek tomu, že majú na KEÚPZ k dispozícii možnosť analyzovať vzorky aj kvapalným chromatografom, nebolo tak uskutočnené. Rozdiel medzi kvapalným a plynným chromatografom je v tom, že pri kvapalnom je oddeliteľná kyselina THC, tj THCA, ktorá nie je označená, ako psychotropná omamná látka. Pri plynnom chromatografe, toto oddeliteľné nie je. Postup má zamestnankyňa nariadený svojim nadriadeným. Na záver sa obhajca opýtal pani zamestnankyne KEÚPZ, či je zapísaná v zozname posudkových znalcov – jej odpoveď bola, že NIE, nie je. Práve z toho dôvodu požiadal obhajca o možnosť vypracovať protiposudok znalcom zapísaným v spomínanom zozname a tiež prizvanie ďalšieho svedka, znalca z oblasti botaniky. Toto však bolo zo strany súdu zamietnuté a bol stanovený termín ďalšieho pojednávania. K prípadu bola prizvaná, ako svedkyňa tiež zamestnankyňa štatistického oddelenia Národnej protidrogovej jednotky (NPJ), ktorá pripravuje a spracováva podklady v oblasti cien za drogy. Ceny sa zisťujú a robí sa štvrťročná priemerná štatistika podľa krajov, na základe získaných informácií (vypočutie zadržaných osôb, odposluchy, výpovede svedkov, atď). Spomenuté získavanie orientačnej ceny, spolu s absenciou zákonnej úpravy, ktorá by rozdielne pristupovala k predaju a prechovávaniu drog, spôsobila konkrétne u Tomáša  situáciu, kedy sa ako prechovávateľ, dostal aj do dôkaznej núdze z dôvodu, že nevie preukázať, za koľko by drogu predával.  Cena dávky je pre prechovávateľov určená z ceny drogy, za ktorú by ju mohli predať, aj napriek tomu, že u Tomáša nebol dokázaný predaj a už vôbec nie predaj za konkrétnu finančnú odplatu. Toto sa napríklad rieši veľmi zastaralo a bez prehodnotenia aktuálnej inflácie, celkového HDP štátu atď.. Vzhľadom na to, že je obvinený, trestná sadzba sa v rámci našej platnej legislatívy, žiaľ, určuje z celkovej sumy možnej za predaj zadržaného materiálu. Tá sa vypočíta podľa danej ceny za jednu dávku, čo bolo uvedené už vyššie v texte. 

Uvidíme, kam dospeje ďalšie pojednávanie, pevne veríme, že Tomáš dosiahne najnižšiu možnú trestnú sadzbu, radi by sme, aby aj jeho prípad ukázal, že naše súdy nie sú postavené úplne mimo realitu, zvažujú a uvedomujú si potrebu zmeny legislatívy, trestno-právnej sadzby a celkovej klímy aj v tejto oblasti a budú pristupovať k tomu aj svojou malou kvapkou normálnosti, ľudskosti a tiež hospodárnosti voči štátu. 

“Tomášov Priateľ”