Drogy, sex a rock n´ roll. A potom príde Trestný zákon. Trestného činu súvisiaceho s drogami sa môžete dopustiť bez toho, aby ste o tom vedeli. Stačí, aby ste mali u seba čo i len jednu tabletku neurolu, xanaxu či frontinu alebo niekomu ste takúto tabletku poskytli. Všetky tieto lieky totiž obsahujú alprazolam. Tiež sú bežne predpisované lieky ako lexaurin, ktorý obsahuje bromazepam alebo stilnox, zolpinox či sanval, ktorý obsahuje zolpidem. Tiež sa predpisuje dobre známy evergreen pod menom diazepam. Isto ho má aj vaša babka. Tieto látky sú v podstate drogy.

Lieky ako drogy

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov vyššie uvedené látky t. j. alprazolam, bromazepam, zolpidem či diazepam zaraďuje v prílohe č. 1 medzi psychotropné látky III. skupiny. Síce Trestný zákon pojem droga ako taký explicitne nevymedzuje, vymedzuje však pojem návyková látka. Medzi návykové látky patrí alkohol, omamné a psychotropné látky a ostatné látky. Ostatnými látkami sú napr. dizajnérske drogy, ktoré ešte nie sú zakázané napr. ako to bolo s HHC, HHC-O, HHC-P a pod. Čiže lieky s obsahom omamnej alebo psychotropnej látky môžeme považovať za drogy, teda minimálne z hľadiska trestnej činnosti.

Dám niekomu tabletku lebo…

Pokiaľ osoba, ktorá má u seba čo i len jednu tabletku t. j. jednu obvykle jednorazovú dávku vyššie uvedených liekov a tieto lieky nemá predpísané ošetrujúcim lekárom, tak by sa mala takáto osoba dopúšťať trestného činu neoprávneného prechovávania podľa § 171 ods. 3 Trestného zákona. Ak takáto osoba prechováva neoprávnene bez lekárskeho predpisu celé balenie tejto látky, už by takéto konanie spadalo pod § 172 ods. 3 Trestného zákona a môže jej teoreticky hroziť trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov.

Bežný doplatok pacienta na jedno balenie Neurolu s obsahom účinnej látky 0,5 mg alprazolamu v jednej tabletke je 1,47 Eur . Na jednom z najväčších online bazárov, ktorým je portál bazoš.sk však je možné nájsť inzeráty (vierohodnosť inzerátov je otázna ako aj ponúkaných produktov), cez ktoré sa inzeruje predaj takýchto liekov. Cena je rôzna, no oproti cene v lekárni, ktorú zaplatí pacient je cena viac než desať či až dvadsaťnásobne vyššia. Obchodovanie s týmito psychotropnými látkami by malo byť v zmysle § 172 ods. 4 písm. c) Trestného zákona zločinom, za ktorý je možné uložiť trest odňatia slobody na 3 až 10 rokov. Aj v podmienkach Slovenskej republiky existuje nelegálny trh s liekmi.

A orgány by mali konať

Orgány činné v trestnom konaní by mali byť povinné riešiť prípad, ak jedna osoba dá druhej aj keď bezodplatne tabletku či dve či už nejakých anxiolytík alebo hypnotík, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 zákona. Takéto konanie by malo byť predsa trestným činom. A tu je tá absurdnosť. Pokiaľ sa jedna osoba sťažuje druhej, že nevie spávať alebo má problémy s úzkosťou a tá druhá osoba má lekárom predpísané tieto lieky a poskytne ich, tak sa dopúšťa trestného činu. Je však primerané takéto konanie považovať za trestný čin? Samozrejme, že by nemalo dochádzať k užívaniu liekov bez lekárskeho predpisu a náhodného poskytovania liekov druhým osobám, ale trestnoprávny postih za takéto konanie tiež nie je vhodný postup. Týmto chcem poukázať na skutočnosť, že Trestný zákon je neprimerane prísny a vôbec nerozlišuje, že či sa jedná o lieky, mäkké či tvrdé drogy, ale sadzba je rovnaká pri akomkoľvek konaní bez ohľadu na nebezpečenstvo, ktoré daná látka môže spôsobiť.   

Lieky sú predsa v poriadku

Mohli ste sa dopustiť trestného činu a ani o tom neviete. Každopádne v tejto krajine je potrebné hrdo, národne a tradične zapíjať lieky svojim obľúbeným druhom alkoholického nápoja. Vedeli ste, že lieky proti úzkosti sú podľa NCZI medzi najčastejšie predpisovanými liekmi? Teraz už to viete. Za marihuanu by tu ľudí najradšej na hranici upaľovali, ale zobať benzáky a zapíjať ich alkoholom je v poriadku. A potom, že Zem je plochá a saharský piesok sa zhadzuje z lietadiel…

Tomáš