Trestné konanie začína vydaním uznesenia o začatí trestného stíhania. Voči tomuto uzneseniu Trestný poriadok nepripúšťa žiaden opravný prostriedok, to znamená, že nie možné voči tomuto uzneseniu podať sťažnosť. Aby bola nejaká osoba obvinená z konkrétneho skutku, ktorý sa jej kladie za vinu sa vydáva uznesenie o vznesení obvinenia. Voči tomuto uzneseniu je možné podať sťažnosť.

Lehota na podanie sťažnosti

Pre nás je dôležité však uznesenie o vznesení obvinenia. V tomto uznesení sa konkrétna osoba dozvedá, že čo je jej kladené za vinu. Proti tomuto uzneseniu je prípustná sťažnosť. Po prebratí tohto uznesenia na pošte má obvinený len 3 pracovné dni na podanie sťažnosti. Lehota sa začína počítať nasledujúcim dňom kedy došlo k prebratiu. Čiže keď si obvinený preberie uznesenie v pondelok, lehota začne plynúť až v utorok a pri zachovaní trojdňovej lehoty môže obvinený najneskôr vo štvrtok podať sťažnosť.

Sťažnosť sa podáva na tú istú adresu t. j. tomu istému orgánu, ktorý uznesenie vydal, a to spravidla je miestne príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru. Pre podanie sťažnosti v lehote je rozhodujúci deň, kedy bola sťažnosť podaná na pošte. To, že kedy pošta sťažnosť doručí nie je dôležité. Dôležité je včas podať sťažnosť.

Právny zástupca

Keďže za 3 pracovné dni je prakticky nereálne si zohnať právneho zástupcu, ktorý by dokázal prejsť celý prípad a prichystať relevantnú sťažnosť sa môže stať, že obvinený túto lehotu premešká.

Povinné zastúpenie advokátom sa vyžaduje len pri obzvlášť závažných zločinoch t. j. spodná hranica trestu odňatia slobody je aspoň 10 rokov. Pri prečine alebo zločine nie je povinné právne zastúpenie.

Pokiaľ je vznesené obvinenie z obzvlášť závažného zločinu, vyšetrovateľ vyzve obvineného, aby si vybral právneho zástupcu alebo mu bude určený.

Právnym zástupcom v trestnom konaní môže byť len advokát, ktorý je zapísaný v Slovenskej advokátskej komore.

Čo sa dá sťažnosťou dosiahnuť?

O sťažnosti voči uzneseniu o vznesení obvinenia rozhoduje prokurátor. Prokurátor posúdi celý postup vyšetrovateľa a príslušníkov PZ. Pokiaľ prokurátor zistí porušenie zákona, v takom prípade uznesenie o vznesení obvinenia zruší a celý prípad skončil skorej než začal.

Medzi najčastejšie pochybenia, keďže príslušníci PZ sú tiež len ľudia, môže spadať nezákonný služobný zákrok, kedy policajt už nemá postupovať podľa zákona o policajnom zbore, ale podľa Trestného poriadku a v súvislosti s takýmto konaním nesprávne poučí osobu o jej právach alebo nepoučí o právach vôbec, nezákonne zabezpečí dôkaz, ktorý je následne nepoužiteľný v trestnom konaní, nezákonne vstúpi do obydlia, nezákonne vykoná prehliadku motorového vozidla alebo osoby a podobne.

Nie som právnik, čo mám robiť, keď ma obvinia?

V prípade prebratia uznesenia o vznesení obvinenia je potrebné do 3 pracovných dní podať sťažnosť. Je to právo obvineného ako sa môže brániť. Samozrejme, nikto neočakáva, že obvinený alebo právny zástupca za 3 pracovné dni v sťažnosti uvedie všetky relevantné skutočnosti a poukáže na prípadný nezákonný postup. Právny zástupca potrebuje aj nahliadnuť do spisu, aby videl celý priebeh a postup.

V takomto prípade sa postupuje nasledovne. Obvinený do 3 pracovných dní pošle vyšetrovateľovi, ktorý vydal uznesenie o vznesení obvinenia sťažnosť s tým, že sa v sťažnosti uvedie, že po nahliadnutí do spisu a po zvolení/pridelení právneho zástupcu právny zástupca sťažnosť doplní.

Takto obvinený nepríde o možnosť efektívne si hájiť svoje práva a následne právny zástupca sťažnosť doplní o relevantné skutočnosti a v prípade pochybení vyšetrovateľa či príslušníkov PZ môže prokurátor uznesenie zrušiť.

Advokáta je možné nájsť tu: https://www.sak.sk/web/sk/cms/lawyer/adv

VZOR SŤAŽNOSTI – stačí doplniť vyznačené údaje a odoslať na príslušné okresné riaditeľstvo PZ