ZIEĻAJTE

Ing. Miloslav Weizer pestoval technickú konopu, tri rastliny mali hodnotu THC 2,7%

TREST 16 ROKOV – . Tento súdny spor sledujem už vyše dva roky, a to čo predviedol prokurátor Jarábek a sudca Floriš, to bol extrém, ktorý však obaja dokázali prekonať ešte brutálnejšie po tom, čo im krajský súd ich dvojročnú prácu i rozsudok oplieskal o hlavu.

Obhajoba predvolala svedka Ľubomíra Okruhlicu, CSc., ktorý spracoval odborné vyhlásenie na základe jeho dlhoročnej praxe, odbornej činnosti a najnovších štúdií. Niečo ako keď príde matematik potvrdiť, že dva plus dva sú štyri.

Pán Okruhlica vypovedal, že konopa do 5% je nie-potentná spôsobiť závislosť, na čom sa zhodla odborná verejnosť naprieč moderným vedeckým svetom, a on sa s týmto, ako uznávaný odborník, stotožňuje. To je všetko. Nič viac, nič menej.

Prokurátor Jarábek vyrukoval s množstvom otázok s jediným cieľom, spochybniť a ponížiť svedka. Nevenoval sa vecnej rovine trestného činu, polemizoval s odbornou úrovňou štúdií i svedka, zachádzal do osobných záležitostí, a formuloval otázky manipulatívne a substitučne. Porušil základné princípy vedenia súdneho sporu, a v tom mu veselo sekundoval sudca Floriš s prísediacimi /ktorý tam mimochodom spia a kukajú do blba, také zbytočné postavičky pri súdnych sporoch/.

Veď posúďte sami. Pán prokurátor nechápe, že ak nesúhlasí, musí predvolať odbornejšieho svedka, ktorý toto tvrdenie vyvráti, nie vyvracať tvrdenia svedka…..alebo pán Jarábek je už aj psychológ, psychiater aj toxikológ 🙂 prokuratúra je teda šťastná, že ho má,…..taký superprokurvátor…..jedine, žeby nie 🙂

A to je asi vrchol kariéry v sektore spravodlivosti od phána prokurátora, o tomto sa ešte bude písať v knihách. O neúnavnom prokurátorovi bojovníkovi za spravodlivosť, obrancoviI zdravia občanov slovenska, ako urputne napĺňal prezumpciu viny na každom svojom kroku a ignoroval vedu v mene osobnej idei práva….jedine že by nie.

40 OTÁZOK:

– Ste znalec v zmysle zák. o znalcoch ?

– Vykonáva Centrum pre liečbu drogových závislostí znaleckú činnosť ako znalecký ústav resp. znalecká organizácia?

– Boli ste pred spracovaním písomného vyjadrenia zo strany zadávateľa upozornený prípadne poučený , že vaše písomné vyjadrenie môže mať resp. môže byť prípadne bude použité ako dôkaz v tr. konaní?

– Kedy na akú adresu a akou formou vám bolo zaslané zadanie od JUDr. Ribára na spracovanie vyjadrenia?

– Disponujete aktuálne resp. na dnešnom HP v písomnej forme týmto zadaním JUDr. Ribára?

– To poučenie môže byť použité v tr. konaní, môže byť súčasťou toho mailu, ktorý vám doručil JUDr. Ribár?

– Boli ste zo strany zadávateľa , inej osoby informovaný o skutkovom stave tejto tr. veci, v ktorej dnes vypovedáte ako svedok?

– V predmetnom písomnom vyjadrení uvádzate, že vaše odborné vyjadrenie sa zakladá na najnovších poznatkoch, s prehľadom odbornej literatúry a na vlastných dvojročných klinických skúseností, pri diagnostike a liečbe ľudí, ktorí mali problémy v dôsledku u užívania cannabisu. S poukazom na vašu špecializáciu psychiatrie, na dlhoročnú klinickú skúsenosť pri diagnostike a liečbe ľudí, viete konkretizovať súdu vaše vyjadrenie, citujem „ktorí mali problémy v dôsledku užívania cannabisu“, a to s osobitným zreteľom na problémy?

– Aké sú najčastejšie problémy pri intoxikácii u užívateľa, ktorý prvýkrát užije THC?

– Aký je vecný súvis vašej analýzy v časti analýzy koncentrácie THC konope siatej resp. v technickom konope s ostatnou časťou vášho vyjadrenia v bode 1)?

– V rámci vašej odbornej činnosti a najnovších vedeckých poznatkov máte vedomosť o odbornom validnom údaji o maximálnej koncentrácii účinnej látke THC v technickom konope?

– Stretli ste sa vrámci svojej odbornej činnosti, prípadne klinických skúseností s odbornou validnou informáciou o koncentrácii účinnej látky THC konope siatej resp. technického konope, ktorá účinná látka by obsahovala koncentráciu 2% a viac, resp. koncentrácie 2,4% až 2,8% ?

– Ako psychiater rozlišujete popri svojej klinickej činnosti resp. diagnostike a liečbe drogových závislostí pojmy omamný látka a psychotropná látka v zmysle zák. o OPL?

– Považujete omamnú látku THC za omamnú alebo psychotropnú látku z psychiatrického hľadiska?

– Ako psychiater poznáte medzinárodnú klasifikáciu chorôb?

– Aký význam má z odborného psychiatrického hľadiska MKCH – 10 pri diagnostike drogových závislostí?

– Obsahuje MKCH – 10 v účinnom znení akékoľvek dáta koncentrácia účinných látok či už legálnych alebo nelegálnych drog vrátane účinnej látky THC ?

– Konkrétne účinnú koncentráciu látok neobsahuje?

– Na účely diagnostiky drogových závislostí ako psychiater bežne skúmate užívateľov cannabisu pri vyšetrení konkrétne v akej koncentrácii užili, užívali účinnú látku THC?

– Vaše závery k otázke č. 1) zadávateľa v predmetnom písomnom vyjadrení zohľadnené aj množstevné kritérium rastlinného materiálu pri užívaní účinnej látky THC?

– Vaše závery k otázke č. 1) zadávateľa v predmetnom písomnom vyjadrení, zohľadňujete rozdiel vplyvu účinnej látky THC na tzv. prvoužívateľov a tzv. dlhodobých užívateľom účinnej látky THC a to predovšetkým z hľadiska tolerancie tejto látky na ich organizmus?

– Pri užívaní marihuany koncentrácia účinnej látky thc 2,4 % až 2,8 % v sušine, ako psychiater s dlhoročnou klinickou skúsenosťou vylučujete riziko negatívnych zdravotných následkov užívateľa tejto látky napr. riziko prepuknutia schizofrénie?

– Nemôžeme takéto riziko vylúčiť absolútne zo psychiatrického hľadiska?

– Viete sa vyjadriť k odbornej validite britskej štúdiu publikovanej z r. 2015 , na ktorú sa odvolávate vo vašom vyjadrení a to predovšetkým v podmienkach SR?

– Vychádzajú vaše závery v dobe 1) vyjadrenia z existencií závislostí pri koncentráciách 2,4 % až 2,8 % v sušine len z tejto jednej britskej štúdie, alebo sú tieto závery verifikované aj inými odbornými štúdiami, v prípade ak áno, viete uviesť akými a prípadnej spôsobilosti odbornej zdravotnej ?

– Ako riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí, ako hlavný odborník MZ SR pre medicínu drogových závislostí máte vedomosť o súčasnej aplikačnej praxi súdov v tr. konaní, pokiaľ ide o minimálnu koncentráciu THC v rastline rodu cannabis teda konopy, okrem konopy siatej?

– Viete konkretizovať váš záver v bode 1) predmetného písomného vyjadrenia, citujem: „ na základe doterajších vedeckých poznatkov vzťah medzi koncentráciu THC a vznikom závislosti nie je úplne objasnený“ ?

– Máte vedomosť o vedeckej štúdii , ktoré závery sú odlišné od britskej štúdie z r. 2015, na ktorú sa odvolávate vo svojom vyjadrení?

– Z vášho písomného vyjadrenia odvolávajúc sa na britskú štúdiu publikovanú v r. 2015 vyplýva, citujem: „užívanie vonku pestovaného konope s nízkym obsahom THC do 5%), nebolo spojené so závislosťou. Naopak konope so zvyšujúcimi sa koncentráciami THC už viedlo k stále silnejšiemu stupňu závislosti“; otázka: Viete sa zo psychologického hľadiska vyjadriť aký je v tom rozdiel, kde v koncentrácii 2,4 % až 2,8 % THC teda v koncentrácii do THC 5% v sušine z konope pestované vonku, resp. outdoorových podmienkach, a v sušine z konope pestovanej v indoorových podmienkach, pokiaľ sa jedná o tú výšku koncentrácie THC?

– V tom prípade prečo vo svojom vyjadrení hovoríte konkrétne o užívaní vonku pestovaného konope s nízkym obsahom THC a nie o konope pestovaného bez ohľadu na prostredie, v ktorom je pestované?

– Ako často vystupujete ako svedok v tr. konaniach vedených za drogové trestné činy?

– Pokiaľ ide o otázku zadávateľa a vašu odpoveď v bode 2) záverov predmetného písomného vyjadrenia, bežne vo svojich odborných vyjadreniach odpovedáte na hypotetické otázky zadávateľov typu: je možné, môže mať… a to aj napriek vášmu dovetku v tomto konkrétnom písomnom vyjadrení, citujem „zistenia sú nejednoznačné“ ?

– Viete uviesť koľko prípadov drogovej tr. činnosti ste spracovali tzv. odborné vyjadrenia za posledných 5 rokov?

– Ako riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí a ako hlavný riaditeľ centra drogových závislostí zisťujete u zadávateľa účel zadania?

– Na základe akých kritérií sa rozhodujete či odborné vyjadrenia vypracujete alebo nevypracujete, resp. vyhovujete všetkých žiadostiam o vypracovanie predmetného odborného vyjadrenia?

– Tieto odborné vyjadrenia vypracovávate za finančnú odmenu, úhradu?

– Viete sa vyjadriť k výške odmeny na predmetnej faktúre za vaše odborné vyjadrenia?

– Vediete ako Centrum pre liečBu drogových závislostí a ako hlavný riaditeľ cenník, za ktorý poskytujete vypracovanie odborných vyjadrení?

– Viete uviesť konkrétny zdroj, ak je verejne dostupný s cenníkom za služby spojené s poskytnutím odborného vyjadrenia?

– Ako bolo spracované toto odborné vyjadrenie v mene vás ako fyzickej osoby alebo v mene centra?

– Ako psychiater bežne spracúvate odborné vyjadrenia v čase svojho osobného voľna, pod hlavičkou centra drogových závislostí podpísaný ako riaditeľ a zároveň ako hlavný odborník MZ SR?

– Konzultovali ste obsah písomného vyjadrenia ešte pred jeho zadaním s inými osobami, resp. osobou mimo osobu zadávateľa?

– Aké je vaše vzdelanie v odvetví toxikológa prípadne kriminalistická toxikológia?

– Ani vo forme kurzov, odborných skúšok?

Príďte na niektorý z Milošových súdov, čím prejavíte nesúhlas a spolupatričnosť:

– 16.2., 21.2., alebo 23.2. – 2023